ประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชครู และบุคลากรทางการศึกษา วท.อบ.

เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ผ่านมา นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมข้อราชการ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาระบบการศึกษาภายในวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และข้อพึงปฏิบัติของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนแสดงวิสัยทัศน์การบริหารสถานศึกษาตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการที่ผ่านมา การประชุมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากรองผู้อำนวยการ ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังการประชุมเพื่อนำไปปฏิบัติตนในการเพิ่มพูนระบบการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีต่อไปในอนาคต โดยการจัดประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมบัวแสด อาคารหอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี