บุคลากร

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 151581069_2915154618705964_7897661399187205039_n.jpg

นายภัทรศักดิ์ ภัทรธรรมพิบูล
วท.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา

หัวหน้างานบุคลากร

นางสาวชญานันท์ หอมจิตร

วท.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา

นางอรทัย ซาเสน

วท.ม. วิทยาศาสตรศึกษา

นางสาวสายใจ สง่าจิตร

วท.ม. วิทยาศาสตรศึกษา

นางสาวรุ่งอรุญ ไตรวงษ์

วท.บ. คณิตศาสตร์

นายสรรพสิทธิ์ ละออเอี่ยม

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

นางสาวจุไรรัตน์ อักโข

บธ.บ. การบัญชี

นางสาวสกลสุภา สุนทร